Medezeggenschap

​​​​Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (M.R.) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn.

De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (ouderdeel) en door de leerkrachten (personeelsdeel). De M.R. behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. Zij heeft daartoe algemene bevoegdheden, zoals het recht om voorstellen te doen. De M.R. heeft ook bijzondere bevoegdheden: een advies- en instemmingsrecht. Hiermee kan zij beleidsbeslissingen van het bestuur beïnvloeden. Het ouderdeel laat zich adviseren door de ouderraad; het personeelsdeel laat zich adviseren door het team. In onze M.R. zijn de ouders vertegenwoordigd door​ mevrouw EL Fedg ​en​ de heer de Sterke.  De teamleden zijn vertegenwoordigd door: Linda Vizee, Marlous Otten en Carola de Jong. Met de scholen, die deel uit maken van Alberdingkt Thijm Scholen, is een gemeenschappelijke M.R. (GMR) ingesteld, welke zaken behandelt die van gemeenschappelijk belang zijn. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. Afgevaardigde voor het personeel in deze G.M.R. is Linda Vizee en afgevaardigde voor de ouders is er niet: dit is een vacature. Door de aanwezigheid van de M.R. en de G.M.R. kunnen leerkrachten en ouders medeverantwoordelijk zijn voor beleidszaken.

Alle vergaderingen worden gehouden op een maandag van 19.30 uur tot 21.00 uur

Notulen MR Titus Brandsmaschool, 13 november 2017, 19.30 uur-21.00 uur

 

Opening.

Vaststelling agenda.

-Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: vacature nieuwe mr-leden en de staking.

-Vacature nieuwe mr-leden. We hebben twee nieuwe ouders nodig. De komende maand gaan we inventariseren welke ouders hier bereid toe zijn. Voor 13 december hebben we mailcontact hierover.

Mededelingen/informeren door de school/directie.

-We hebben de begroting doorgenomen.

-Onlangs is er gestaakt. De leraren hebben deze dag niet uitbetaald gekregen door het bestuur. Het bestuur geeft het geld wel aan de scholen. Er is gestaakt omdat er te weinig hulp in de klas is. Ook willen de leerkrachten meer salaris. Als er niet genoeg gehoor wordt gegeven aan de staking, kan het zo zijn dat er op 14 december weer gestaakt gaat worden.

Advies/instemming/opstellen

-We hebben het schoolplan besproken. In het schoolplan staan een aantal punten met daarbij de doelen die we willen behalen in een jaar. Ieder jaar wordt bekeken of en hoe de doelen zijn behaald:

Op het gebied van ICT: We zijn bij.

Coöperatief leren: De bedoeling van coöperatief leren is dat ieder kind gestimuleerd wordt om mee te doen. Vorig schooljaar hebben de leraren een cursus gehad. Op dit moment kijken we naar welke vormen we in iedere klas kunnen inzetten en hoe we een lijn hierin binnen de school kunnen vaststellen.

Pestcoördinator: De doelen zijn behaald. Het is een vast gegeven binnen de school.

Cultuur: We hebben een muziekdocent op school. Dit is erg fijn. Ook gaat iedere klas nu in ieder geval één keer per jaar naar een museum of iets dergelijks.

Zien (sociaal-emotionele ontwikkeling): We moeten nadenken hoe we dit programma gaan gebruiken. Soms vullen leerkrachten iets in en komt daar iets uit wat niet stroomt met wat men daadwerkelijk vindt.

Groepsplannen: Om de administratieve druk te verlagen gebruiken we bij rekenen en spelling al groepsplannen. Voor lezen gaan we dit nu ook doen.

Engels: De vier nieuwe leerkrachten doen de Engelse cursus op dit moment.

Rekenmethode: De nieuwe rekenmethode is er al even. We blijven dit in de gaten houden.

Woordenschat: In iedere klas zijn leerkrachten aan de slag met woordenschat. We kiezen bij elk thema woorden uit waarvan we de betekenis gaan inslijpen.

Cito: Sinds vorig jaar nemen we bij de kleuters geen cito-volgsysteem meer af bij de kleuters. Deze cito gaf geen goed beeld. Er zijn nu signaleringslijsten gebaseerd op landelijke leerlijnen. Deze werken nu veel beter. Kinderen doen wat ze altijd doen en de leerkrachten observeren hierbij.

-Het veiligheidsplan: Dit moet worden geactualiseerd. Henk doet dit. Zodra het rond is, komt deze digitaal. Voor 13 december zullen wij dan het veiligheidsplan goedkeuren of afkeuren.

Het huishoudelijk reglement hebben we doorgenomen.

-We willen drie keer vergaderen dit jaar.

Vergaderdata:

-22 maart: 15.00 uur-16.30 uur

-21 juni: 15.00 uur-16.30 uur

Rondvraag

-Er is een aantal kinderen op school allergisch. Deze kinderen zullen in het team worden besproken. Ook wordt er, als dat mogelijk is, een vervangende consumptie geregeld.


 

 

 

​ 

 ​​​​​