Medezeggenschap

​​​​Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (M.R.) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn.

De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (ouderdeel) en door de leerkrachten (personeelsdeel). De M.R. behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. Zij heeft daartoe algemene bevoegdheden, zoals het recht om voorstellen te doen. De M.R. heeft ook bijzondere bevoegdheden: een advies- en instemmingsrecht. Hiermee kan zij beleidsbeslissingen van het bestuur beïnvloeden. Het ouderdeel laat zich adviseren door de ouderraad; het personeelsdeel laat zich adviseren door het team. In onze M.R. zijn de ouders vertegenwoordigd door​ mevrouw Zegwaard, mevrouw EL Fedg ​en​ de heer de Sterke​.  De teamleden zijn vertegenwoordigd door: Linda Vizee, Marlous Otten en Carola de Jong. Met de scholen, die deel uit maken van Alberdingkt Thijm Scholen, is een gemeenschappelijke M.R. (GMR) ingesteld, welke zaken behandelt die van gemeenschappelijk belang zijn. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. Afgevaardigde voor het personeel in deze G.M.R. is Linda Vizee en afgevaardigde voor de ouders is er niet: dit is een vacature. Door de aanwezigheid van de M.R. en de G.M.R. kunnen leerkrachten en ouders medeverantwoordelijk zijn voor beleidszaken.

Alle vergaderingen worden gehouden op een maandag van 19.30 uur tot 21.00 uur


Notulen

MR-vergadering Titus Brandsmaschool

gehouden op

3 april 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur

 

 

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda

Is vastgesteld.

 1. Vaststellen verslag van de vorige vergadering

Het verslag goedgekeurd. We hadden afgesproken om de rapporten even te laten zien in de volgende vergadering. Dit is nu gebeurd. We hebben een mapje waar de rapporten van groep 3 t/m 8 in gaan.

4.    Schoolgids

De nieuwe schoolgids moet eind mei aangeleverd worden. Marlous zal de schoolgids per mail naar de MR-leden opsturen. De MR-leden wordt dan gevraagd om de schoolgids goed door te nemen. Voornamelijk het eerste deel. Mochten de MR-leden iets gewijzigd willen zien, dan kunnen zij dit voor half mei doorgeven per mail aan Linda.

 1. Ingekomen stukken

Vanuit de GMR: Jaarverslag

Het jaarverslag hebben wij ingezien.

 

6.    Veiligheidsplan. Deze heeft Marlous naar jullie verstuurd (zie mail 8/11/2016).

Linda en Henk hebben deze doorgenomen. Vanuit de MR is er geen reactie binnengekomen op het veiligheidsplan. Het actieplan dat in het veiligheidsplan staat moet altijd goed bekeken worden.

Het is fijn als het veiligheidsplan volgend schooljaar bij de startvergadering weer wordt verspreid. Dan kunnen we dit stuk met de MR-leden doornemen in januari.

7.    Huishoudelijk reglement en MR reglement AT scholen (nieuw!) vanaf januari 2017

We hebben de wijzigingen doorgenomen van het MR reglement. Er zijn weinig veranderingen. Het huishoudelijk reglement is niet gewijzigd. Het lijkt goed om deze twee stukken de volgende keer door te nemen in de vergadering. Ook zullen we dan nog eens benadrukken dat in de vergadering en daarbuiten de MR-leden nooit mogen praten over individuele ouders en/of leerkrachten.

8.    Vakantierooster 2017/2018

Is vastgesteld. Wij kunnen alleen adviezen geven voor veranderingen.

De MR heeft gebruik gemaakt van het adviesrecht om de komende jaren een verschil te maken tussen de jaren met zogenaamde 'vroege of midden' zomervakanties en de jaren met 'late' zomervakantie. Namelijk (kort gezegd):

 • Voor de jaren met 'vroege of midden' zomervakanties pleiten wij voor een meivakantie van twee weken, rekening houdend met de Hemelvaartdatum.
 • Voor de jaren met 'late' zomervakantie pleiten wij voor één week meivakantie en één week junivakantie.

9.    Personele bezetting

Er zijn 3 juffen zwanger op school. Gelukkig is met de komst van Tessa, Daisy en Stefanie de formatie nu zo goed als rond. Henk hoopt voor de meivakantie de formatie definitief te kunnen maken.

 1. Rondvraag

Marlous moet tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen worden. Linda zal de komende tijd verschillende stukken verspreiden naar de MR-leden. Carola zal notuleren.

Er zijn dit jaar nog geen enquêtes afgenomen, omdat de enquêtes aan bepaalde voorwaarden zouden moeten voldoen. Henk gaat kijken wat wij hier mee moeten.

 

 1. Punten voor de volgende vergadering:
 • Het huishoudelijk én het MR reglement moeten​ worden besproken
 • De schoolgids wordt per mail verspreid en opmerkingen/ ideeën worden vóór 17 mei gemaild naar Linda (l.vizee@titus-brandsmaschool.nl)
 • In de startvergadering komend schooljaar: verspreiden van het veiligheidsplan

 

De Volgende vergadering vindt plaat op maandag 19 juni om 19:30

 

 

​ 

 ​​​​​