Leeskliniek

Lachende-gezichten.jpgSchoolprotocol de leeskliniek

Kinderen met hardnekkige leesproblemen komen in aanmerking voor behandeling in de leeskliniek.‘Vroegtijdige interventie’: vooral voor kinderen in de groepen (3), 4 en 5 is deze voorziening heel zinvol en belangrijk. Als de leerkracht en/of intern begeleider denkt, dat een kind in aanmerking komt voor deze behandeling, zal na overleg met de ouders, een aanvraag ingediend worden. Doelstelling van de leeskliniek voor de individuele leerling:Het bieden van een nieuwe impuls met betrekking tot lezen. Leerlingen met een hardnekkig leesprobleem krijgen gerichte hulp geboden en getracht wordt de leesmotivatie te verbeteren.

Aanmelden

Voor de aanvraag voor plaatsing in de Leeskliniek gebruiken we een onderwijskundig rapport van de PCL. Deze wordt eerst door de betreffende leerkracht ingevuld en daarna door de ouders van het betreffende kind. De aanvragen worden beoordeeld volgens de PCL-criteria door de Intern Begeleider en de leesspecialist

Aanmeldingscriteria zijn:
- De problemen zijn hardnekkig.
- Er is aantoonbaar hulp geboden door de eigen leerkrachten, de remedial teacher of de intern begeleider(volgens richtlijnen van het protocol leesproblemen en dyslexie).
-  Het kind is minimaal gemiddeld intelligent.
 - Er is een achterstand van minimaal 2-AVI-niveaus.
- De leerling scoort langere tijd ( 3 keer ) een laag D of E-niveau op de DMT-toetsen.

Wanneer een kind zeer zwak op allerlei gebieden scoort dient in overweging genomen te worden of de leeskliniek zinvol kan zijn. Wanneer de aanvraag door de intern begeleider en leesspecialist gehonoreerd is, wordt het betreffende kind op de wachtlijst van onze leeskliniek geplaatst. De datum van plaatsing op de wachtlijst is bepalend voor de volgorde van plaatsing in onze leeskliniek.Uitgangspunten Centraal staan: motivatie, kans op succes en behandeling op maat.Er wordt planmatig gebruik gemaakt van gevarieerde en stapsgewijze oefenmogelijkheden die kinderen in staat stellen succeservaringen op te doen om zo met meer plezier vaker te lezen. De behandeling wordt afgestemd op wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van taal en lezen.
 

Beleid

• Wanneer het kind geplaatst is in de leeskliniek, neemt de leesspecialist contact op met de ouders om een afspraak te maken.

• Voor de eerste sessie in de Leeskliniek worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt de werkwijze van de leesspecialist in de Leeskliniek uitgelegd, de inspanningsverplichtingen van ouders aangegeven en er wordt medegedeeld wanneer het kind behandeld gaat worden.

• Ouders gaan bij plaatsing in de Leeskliniek akkoord d.m.v. ondertekenen van het contract leeskliniek met de dagelijkse ondersteuning van hun kind bij het thuiswerk. Ook in vakanties lezen zij met hun kinderen. De ervaring leert dat ouders hun kind graag willen helpen bij het lezen, maar vaak niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. De leesspecialist kan hen gerichte oefenvormen aanbieden.

• De behandeling vindt 2 maal per week plaats; in de afbouwfase wordt dit teruggebracht naar 1maal per week. Een sessie duurt  40 minuten.

• Er wordt o.a. gewerkt aan de motivatie. Dit is een zeer belangrijk onderdeel. Als een kind goed gemotiveerd is, wil het zelf graag oefenen met lezen. Verder wordt het lezen op veel manieren geoefend en worden er ook leesspelletjes gedaan.

Duur behandeling

De behandeling vindt 2 maal per week plaats; in de afbouwfase wordt dit teruggebracht tot 1 maal per week. Op onze school is dat op maandag- en donderdagochtend.De duur van de behandeling is afhankelijk van de voortgang van het kind, maar zal meestal duren tot het kind 1 AVI-niveau hoger scoort. Niet ieder kind heeft baat bij de ambulante hulpverlening. Daarom krijgt iedere geaccepteerde leerling 9 maal hulp in de leeskliniek. Tijdens de 10e bijeenkomst wordt door middel van toetsing nagegaan in hoeverre het kind baat heeft bij de ondersteuning. Bij onvoldoende voortgang wordt de hulpverlening stopgezet.
• De behandeling zal maximaal 40 + 5 afbouw sessies duren. De sessies 25 en 40 zijn toetslessen.
• De leesspecialist maakt een verslag in drievoud na elke toetsing: een voor de ouders, een voor de leerkracht van het kind en een voor de Interne Begeleider.
• Afsluiten van de behandeling gebeurt op basis van een door de leesspecialist opgesteld eindverslag, waarin o.m. aanbevelingen staan voor de verdere begeleiding van het betreffende kind in de groep en in de thuissituatie.
• Na afloop van de behandeling in de Leeskliniek, vullen de leerkracht en ouders ieder een evaluatie-formulier in.

Belangrijke voorwaarden voor het slagen van de behandeling

-         Het kind moet “ervoor gaan”.

-         De leerkracht moet willen en kunnen meewerken: het kind is twee keer per week uit de klas. Dat kan betekenen dat het instructie mist, die alsnog gegeven moet worden. Het betekent ook dat de dag- of weektaak van het kind soms aangepast zal moeten worden. Het kind krijgt opdrachten voor thuis; daar kan niet altijd nog meer huiswerk bovenop.

-         De ouders moeten bereid en in staat zijn om het kind gelegenheid tot lezen en ondersteuning te geven: dagelijks (ook in het weekend en in de vakanties) minimaal 10 minuten lezen.

De uitvoering van de leeskliniek is in handen van de leesspecialist: Sandra Brouwer